Clinical experience in using Amplazt Vascular Plug


สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย จัดประชุมวิชาการในหัวข้อ Clinical experience in using 
Amplazt Vascular Plug in Siriraj Hospital ณ ห้องประชุมนีณา-นิรันดร์ ชั้น 4 อาคารพระมงกุฏเกล้าเวชวิทยา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า พฤหัส 28 ส.ค. 2557 เวลา 12.00-14.30น.