เพิ่มความมั่นใจ เพิ่มความปลอดภัย ใน ห้อง IR


ทางสมาคมได้จัดประชุมวิชาการของสมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย
เรื่อง "เพิ่มความมั่นใจ เพิ่มความปลอดภัย ใน ห้อง IR" Patient Safety in IR for Nurse and Technician
ใน วันพุธที่14สิงหาคม2556 โรงแรมพูลแมน (กรุงเทพฯ)