2nd Vascular Imaging Course


สมาคม TSVIR ได้จัดอบรมสัญจร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน vascular imaging ให้กับรังสีแพทย์และผู้สนใจ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในหัวข้อ
2nd Vascular Imaging Course
The Essentials on Body US, CT and MR Angiography
เมื่อวันที่ 11-12 สิงหาคม 2555
หัวข้อการอบรมครอบคลุม ตั้งแต่ ด้านเทคนิค การแปลผล และ ยังมี interactive session ให้ร่วมฝึกสมองกันอีกด้วย
โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้ดังนี้
นพ. ชูศักดิ์ ศิริวณิชชัย
พญ. จามรี เชื้อเพชระโสภณ
พญ. ลินดา บราวน์
นพ. ธนพ ศรีสุวรรณ
นพ. กีรติ หงษ์สกุล
นพ. บรรจงศักดิ์ เวชสาสน์
พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร
นพ. ชัชชาญ คงพานิช
นพ. จิตต์ปรีดี สังข์ศิริิ
พญ. ศุภิกา กฤษณีไพบูลย์
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการอบรมมา ณ ที่นี้ด้วยครับ