FIRST CONFERENCE 2018


สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย ร่วมกับ 
หน่วยรังสีร่วมรักษา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
จัดประชุมวิชาการเรื่อง FIRST CONFERENCE 2018 
(Fundamental Interventional Radiology Skill Training)
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 
ณ ห้องประชุมหน่วยรังสีร่วมรักษา ชั้น 7 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รับลงทะเบียนจำนวนจำกัด เฉพาะ F1 และ F2 เท่านั้น 
ภายในวันที่ 15 ส.ค.61 หรือจนกว่าจำนวนจะเต็ม
ติดต่อได้ที่ admin โทร 0899699618, 0859013311​
​E-mail : tsvir.acting@gmail.com

ตารางการประชุม (Schedule)