Ablative treatment of colorectal cancer liver metastasis


ประชุมวิชาการสมาคมฯ ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2554
ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 12.45-14.15 น. ณ. ห้องประชุม404 ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เรื่อง ablative treatment of colorectal cancer liver metastasis