Cardiac CT Imaging Course for Beginner


TSVIR ร่วมกับบริษัท CMC Biotech ได้เชิญ ผศ.นพ.สุทธิพงศ์ จงจิระศิริ มาให้ความรู้กับแพทย์ประจำบ้านและรังสีแพทย์ ในหัวข้อเรื่อง Cardiac CT Imaging Course for Beginner เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2554 นี้ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินท์ เชียงใหม่ อาจารย์สุทธิพงศ์เป็นผู้บุกเบิกด้านการตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในประเทศไทย และจัด course อบรมทั้ง international course และ course ในประเทศ หลายครั้ง และอาจารย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้กับแพทย์ประจำบ้านในส่วนภูมิภาค และเป็นโอกาสอันดีสำหรับแพทย์และรังสีเทคนิคในภาคเหนือที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้ อาจารย์ได้สอนตั้งแต่พื้นฐานขึ้นไปยังการแปลผล CT Coronary Angiography และมี case น่าสนใจให้พวกเราได้ดูกันอีกด้วย