Role of Covered stent in femoropopliteal artery disease


รื่อง
Role of Covered stent in femoropopliteal artery disease
โดย Romi Chopra, Interventional Radiologist จาก Gottlieb General Hospital ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในวันพุธที่ 9 ก.พ.54 เวลา12.00-13.00น. ณ อาคารมงกุฏเวช ชั้น 3 ห้องสัมนา 5 ตึกมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทยได้จัดประชุมวิชาการประจำเดือนกุมภาพันธ์