บรรยายพิเศษเรื่อง เรื่องวุ่นๆ กับ ค่าอุปกรณ์ ค่าหัตถการพิเศษ ของ สปสช


สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "เรื่องวุ่นๆ กับ ค่าอุปกรณ์ ค่าหัตถการพิเศษ ของ สปสช" ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา รพ.พระมงกุฏเกล้าฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
โดยวิทยากรผู้ชำนาญจาก สปสช เรื่องค่าเบิกจ่ายหัตถการ อุปกรณ์พิเศษต่างๆ รวมทั้งไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการส่งตัวไปรักษาต่อ ณ สถานพยาบาลอื่นๆ ได้แก่
ทพ. อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ (ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ)
นาง บรรจง จำปา (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ)
นาง เบญจมาส เลิศชาคร (หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบ และจ่ายชดเชย)
นาง อาภรณ์ ขจรชีพพันธ์งาม (หัวหน้ากองทุน DMIS/ค่าใช้จ่ายสูง/ผู้จัดการภาคกลาง)