TSVIR 2014


ทางสมาคมได้จัดประชุมวิชาการระจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดสงขลา 
ในหัวข้อ Emergency in Interventional Radiology
และได้เลือกตั้งนายกสมาคมในวาระถัดไป โดยสมาชิกได้ให้เลือก นพ.สุทธิพงษ์ จงจิระศิริ เป็นนายกสมาคมต่อจาก นพ.ชูศักดิ์ สิริวณิชชัย
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนมา ณ ที่นี้