กรมบัญชีกลาง เรื่องประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ.๒๕๖๐


กรมบัญชีกลาง เลขที่ กค 0๔๑๖.๔/ ว ๔๘๔ (.pdf)

เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ.2560

อ้างอิง Link: http://www.chi.or.th/csmbs/documents/Ref2.htm