ประกาศแจ้งเลื่อน การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ


เรียน  สมาชิก สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย

ตามข้อบังคับของสมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย  ได้กำหนดให้คณะกรรมการสมาคมฯ จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน ตุลาคม ของทุกๆ ปี ดังความแจ้งอยู่แล้วนั้น 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปในวงกว้าง ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหรือไม่เพียงใด และเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง งดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก และถึงแม้ว่ารัฐบาลจะได้ทยอยประกาศมาตรการผ่อนปรนบ้างแล้ว แต่ทางคณะกรรมการสมาคม เห็นว่าสมาชิกของสมาคมฯ หลายท่านมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด และบางท่านอาจจะต้องเดินทางมาจากต่างประเทศ จึงอาจจะทำให้ติดขัดเรื่องการเดินทางเพื่อมาประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ตามข้อบังคับสมาคมฯ หมวด 9 และส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ตามข้อบังคับสมาคมฯ หมวด 8 

ดังนั้นคณะกรรมการสมาคมฯ จึงขอเลื่อนการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ออกไป เพื่อเป็นไปตามนโยบายภาครัฐในการป้องกัน และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้คณะกรรมการสมาคมฯ จะรักษาการต่อไปจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเข้าสู่ภาวะปกติ  

 

ขอแสดงความนับถือ

นายแพทย์อรรควัชร์  จันทร์ฉาย

นายกสมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย

วันที่ 5 สิงหาคม 2563  

 

1. จดหมายเลื่อนการจัดประชุมปี 2563 และการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

2. จดหมายตอบกลับจากกรมการปกครอง เลขที่ มท ๐๓๐๗.๕/๑๗๕๘๙