FIRST CONFERENCE 2020


สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย ร่วมกับ หน่วยรังสีร่วมรักษา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

FIRST CONFERENCE 2020
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมหน่วยรังสีร่วมรักษา ชั้น 7 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รับลงทะเบียนจำนวนจำกัด
‼️ เฉพาะแพทย์ประจำบ้านต่อยอด Interventional Radiology ‼️

Registration online: https://forms.gle/u1pxcC8RZdrTAoDY6

ตารางการประชุม

 

Contact: admin 0899699618, 0859013311
E-mail : tsvir.acting@gmail.com